yarn 淘宝源安装与使用用法

Yarn 淘宝源安装,分别复制粘贴以下代码行到黑窗口运行即可

yarn config set registry https://registry.npm.taobao.org -g

yarn config set sass_binary_site http://cdn.npm.taobao.org/dist/node-sass -g

初始化一个新的项目

yarn init

添加一个依赖包

yarn add [package]yarn add [package]@[version]yarn add [package]@[tag]

更新一个依赖包

yarn upgrade [package]yarn upgrade [package]@[version]yarn upgrade [package]@[tag]

删除一个依赖包

yarn remove [package]

安装所有的依赖包

yarn  or  yarn install

列出每个缓存的包

yarn cache ls

清除本地缓存

yarn cache clean